Likumdošana

Mūsu audzētava ievēro  LR likumdošanā paredzētās prasības kaķu audzēšanai.

Audzētavā ir apmācīts speciālists mājas (istabas) dzīvnieku labturības jomā un saņēmis apmācību apliecinošu dokumentu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 266, Rīgā 2006.gada 4.aprīlī  Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai.

http://likumi.lv/doc.php?id=132534

 

Noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – reģistrācijas kārtību.

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība.

http://likumi.lv/doc.php?id=232354&from=off

 

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība.

http://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/informacija_par_registresanu/

Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt.

Mājas (istabas) dzīvnieks - dzīvnieks, kuru cilvēks tur savam priekam.

Dzīvnieku aizsardzības likums.

http://likumi.lv/doc.php?id=14940

 

Valsts veterinārajai uzraudzībai un kontrolei ir pakļauti šādi objekti un personas:

2) dzīvnieku audzētavas;

Veterinārmedicīnas likums.

http://likumi.lv/doc.php?id=20436

 

Mājas kustoņi nav uzskatāmi par bezīpašnieka kustoņiem pat arī tad, ja tie aizbēg vai nomaldās. Tādu kustoņu pieguvējs neiegūst īpašuma tiesību uz tiem, tāpat kā uz pieradinātiem savvaļas dzīvniekiem.

Civillikums.

http://likumi.lv/doc.php?id=225418

 

Ciltsraksti — mājas (istabas) dzīvnieka izcelšanos raksturojošs dokuments.

Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.

http://likumi.lv/doc.php?id=225419

 

Ciltsgrāmatas pamatdaļā ieraksta šķirnes eksterjeram atbilstošus vienas sugas dzīvniekus, kam ir zināma izcelsme vismaz trijās paaudzēs un kas ir dzimuši vai ievesti Latvijas Republikā.

Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanas, šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas un ciltsrakstu izsniegšanas kārtība.

http://likumi.lv/doc.php?id=232281

Uz augšu
latviski